อุทยานราชภักดิ์

มีรูปปั้นของกษัตริย์ไทยเจ็ดองค์ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ

[print_google_ad]

Write a Review

Click to rate

By creating an account you agree to our Terms & Conditions and our Privacy Policy

Is this your business?

Claim & verify listing to secure it be able to edit information about your business on huahinplaces.com

Claim it now!
Rajabhakti Park

Семь статуй королей Таиланда, которые внесли большой вклад в развитие и процветание страны.

[print_google_ad]

Write a Review

Click to rate

By creating an account you agree to our Terms & Conditions and our Privacy Policy

Is this your business?

Claim & verify listing to secure it be able to edit information about your business on huahinplaces.com

Claim it now!
Rajabhakti Park

There are seven statues of Thailand’s Kings, who have made a great contribution to the development and prosperity of the country.

[print_google_ad]

Write a Review

Click to rate

By creating an account you agree to our Terms & Conditions and our Privacy Policy

Is this your business?

Claim & verify listing to secure it be able to edit information about your business on huahinplaces.com

Claim it now!

Claim This Listing

Claim your business so you can manage the listing page. You will get access to the dashboard, where you can upload photos, change description and other settings.